Personen- en Familierecht

Op het gebied van personen- en familierecht kan BBM Advocaten u bijstaan onder meer bij echtscheidingen (op gezamenlijk of eenzijdig verzoek), het vaststellen of wijzigen van alimentatie, discussies omtrent omgangsregelingen, het regelen van adoptie, erfeniskwesties, etc.

Bij echtscheidingen op gezamenlijk verzoek wordt er eerst een inventarisatie gemaakt. Alle bezittingen en vermogensbestanddelen worden in kaart gebracht en de financiële en fiscale positie tijdens het huwelijk en na echtscheiding worden doorgerekend, zodat beide partijen op dat punt volledig inzicht hebben in hun situatie voor en na de echtscheiding. Een echtscheiding op gezamenlijk verzoek kan alleen slagen als beide partijen zich hiervoor inzetten en bereid zijn compromissen te sluiten. In het intake-gesprek wordt uitgelegd wat de procedure inhoudt en wat er wordt verwacht. Zodra er op alle punten overeenstemming is bereikt tussen partijen, wordt er door BBM Advocaten een echtscheidingsconvenant opgesteld en na ondertekening door beide partijen, wordt namens beide een echtscheidingsverzoek ingediend bij de Rechtbank.

Wanneer in het verleden door de Rechtbank alimentatiebedragen zijn vastgesteld in een beschikking en de financiële situatie of de situatie van de wederpartij is gewijzigd, kan BBM Advocaten de vraag worden voorgelegd of het zinvol is een verzoek tot wijziging van de alimentatie in te dienen bij de Rechtbank. Alvorens het verzoek bij de Rechtbank kan worden ingediend, zal de gehele financiële situatie moeten worden geïnventariseerd. BBM Advocaten zal in overleg met de cliënt beoordelen en een inschatting maken van de kansen die er zijn in een procedure op basis van een reële draagkracht- en een behoefteberekening. Uitgangspunt is daarbij dat het advies dat wordt uitgebracht objectief zal zijn.